KLIMATINVESTERA MED SOLVATTEN

Minska behovet att elda

Att värma och koka vatten rent över öppen eld är en del av vardagen för nära  2 miljarder människor. Bränslet som används kommer från träd och skog som i snabb takt försvinner. När skogen försvinner ökar risk för individer och samhällen att drabbas av naturkatastrofer. Dessutom binder skog koldioxid och ger oss syre att andas.

 

Solvatten minskar vedeldning med cirka 50% vilket motsvarar ca 6-8 träd per år. Konservativt räknat är det ca 1,5 ton koldioxid per år som inte behöver släppas ut. Dessutom så blir framtiden bättre och ljusare för alla då Solvatten har positiv påverkan på samtliga FN’s hållbarhetsmål. Privatpersoner, organisationer och företag kan minska sin klimatpåverkan genom att investera i Solvatten’s klimatprojekt.

En klimatinvestering minskar och mildrar effekten av klimatutsläpp (tCO2e) vilket möjliggörs genom Solvatten Climate Projects, Gold Standard Projekt.

FN uppmärksammar Solvattenprojektet med utmärkelsen Momentum For Change och även Världsnaturfonden, WWF lyfter fram Solvatten som en ”Climate Solver”.

FN’S KLIMATSEKRETARIAT, UNFCCC 

Klimatkrisen kan avvärjas

Att minska globala utsläpp av växthusgaser med ny teknik är enligt FN helt nödvändigt. Klimatsmarta lösningar behövs för att bromsa och lindra effekterna av klimatkrisen. Solvatten är en lösning som kan bidra till en positiv utveckling genom att hjälpa familjer i klimatdrabbade länder.

 

Eftersom det är de rika länderna som historiskt sett bär huvudansvaret för utsläpp av växthusgaser och det är de fattiga som drabbas värst så måste gemensamma satsningar göras för att lyfta fram och skapa möjligheter för de mest utsatta. 

 

Att minska sitt klimatavtryck så mycket det går är viktigt, men ibland går det helt enkelt inte att undvika utsläppen. Att kompensera för de globala utsläppen med Solvatten är ett konkret sätt att ta ansvar för sina utsläpp. Klimatkrisen kan avvärjas, men då måste vi gå från ord till handling. 

 

HUR VI MÄTER

Solvatten Impact

Det är lätt att se klimatnyttan i Solvattens klimatprojekt. Vi använder digitala verktyg för att mäta och samla in data. 

Läs mer här.

Klimatkompensation

Organisationer och företag kan klimatkompensera genom Solvattens klimatprojekt vilket minskar utsatta familjers behov av ved- samt kolanvändning. Genom att använda solenergi för rent och varmt vatten förbättras livet för både människa, miljö och klimat. Solvattens klimatprojekt svarar till gällande standarden för klimatkompensation genom att uppfylla följande kriterier:

– Klimatkompensationerna måste vara reella, det måste finnas underlag för att projektet faktiskt minskar eller förhindrar utsläpp. Det ska också vara additionellt, det vill säga att specifikt minskade utsläpp inte skulle hända utan dessa projekt. 

 

Solvatten tillför ett ökat användande av förnyelsebar energi, särskilt till förmån för de som lever utan el och rinnande vatten hemma. Det minskar därmed familjers behov av ved- och kolanvändning för att värma, koka och rena vatten. Utan Solvatten på plats- ingen klimatnytta.

– De ska vara mätbara i form av volym minskat utsläpp. 

 

Sedan 2009 har vi samlat data från vilken effekt Solvatten har haft på minskningen av ved- och kolförbrukning. Resultaten visar tydligt att hushåll minskar (halverar) sin användning av kol och ved. Beräkningarna refererar till Gold Standard-metodologin “Technologies and Practices to Displace Decentralized Thermal Energy Consumption”. Den utsläppsfaktor (Emission Reduction factor) som används för ved är 1,8 tCO2/ton biomassa och 3,67 tCo2/ton träkol vilket är fastslaget av FN:s klimatpanel IPCC 2006.

– Projekten måste vara verifierbara av en granskande tredje part som kan verifiera den påstådda reduktionen (Hamrick & Gallant, 2018)

Rapport och återkoppling från projekten sker vanligtvis när familjerna har använt Solvatten i cirka sex månader. Sedan får ni en mer omfattande rapport efter 12 månader. Insamling av data sker löpande och en gång per år redovisar vi uppmätt CO2-besparing samt förbättringar i familjernas hälsa samt ekonomi. Resultatet från rapporten sammanfattas i form av ett Solvattencertifikat. Utöver dessa projektrapporter kommer tredjepartsgranskare som TÜV NORD eller motsvarande verfieringsbolag göra uppföljning vart annat år.

– Spårbarhet: projekten ska vara spårbara och de krediter som genereras förses med unika nummer som registreras och makuleras i ett offentligt register. 

 

Det är lätt att se och följa Solvattens projekt. Ni kommer regelbundet få information om när Solvattenbehållarna börjar användas och hur projektet utvecklas över tid. Det finns ett användarregister och önskas det så kan vi dela avidentifierade registeruppgifter med er. Registret innehåller bland annat de unika serienummer som varje Solvattenbehållare har och dess användare, adress, telefon, information om distribution/utbildningstillfället samt de företag som bekostat samt medverkar i projektet.

 – Beständighet / Permanens: klimatkompensation ska ge en beständig klimatnytta, vilket innebär att utsläppen inte bara försenas.

 

Att rena, koka och värma vatten med ved och kol är en del av vardagen för de flesta som bor i Afrika. Under projektets livslängd på sju år kan vi påverka människors livssituation så att träd och skogar bevaras. Solvatten är en så kallas ”gap filler” ämnad för platser där infrastruktur som el och vatten saknas. Om allt vill sig väl kommer samhällena i Afrika successivt moderniseras och infrastruktur utvecklas och självklara samhällstjänster som el samt rinnande vatten finnas i varje hushåll.

Solvatten används i Gold Standard-projekt som har FN-registrerats samt projekt med tredjeparts utvärdering genom Tuv Nord enligt Gold Standard-metodologi.

Minst sju av SDG-målen kommer påverkas i och med Solvattens klimatprojekt vilket ger fina och många möjligheter att engagera samt kommunicera samarbetet. 

Att klimatkompensera betyder inte att ens egna utsläpp minskar. Därför är det viktigt att tänka på klimatkompensation som ett komplement till andra åtgärder, inte som ett sätt att köpa sig fri. 

VÅRA SAMARBETEN

Solvatten hjälper på ett engagerande, hållbart och långsiktigt sätt. Vi hjälper våra kunder att ta ansvar för sin klimatpåverkan. Tillsammans kan vi minska skadan från klimatpåverkan som drabbar människa och miljö.

Här är några av de företag och samarbeten som medverkar och bidragit till Solvattenprojekt.